happy end, 2

 

   happy end, 2

 

chấn song phủ nhận vách nhà tù:

mày không phải phe tao

 

ổ khóa công kích c̣ng số tám:

biện pháp bọn bây thô bạo

 

con lạc đà cuối cùng

chui lọt trôn kim

 

tôi cố đút đầu

vào hậu môn của nó