nơi hậu trường lịch sử

 

   nơi hậu trường lịch sử

 

 

nhét ánh trăng

vào bẫy chuột

 

gắn đuôi chó

cho sóng thần

 

treo áp phích điện ảnh nhiều màu

giữa những mộ chí hư hao

 

trang bị đầy đủ từ điển và thuốc ngủ

cho bọn nhị trùng nhân cách

 

thổi bong bóng cao su

trước vành móng ngựa

 

ôm tḥng lọng

nhảy xuống núi lửa

 

vân vân

 

trong khi chờ đợi kiến vàng kiến đen

tha các phạm trù trở lại

 

đây

vài tṛ tu từ giải trí

mời chơi thử