CongSanLaCaiQuaiGiTaKhongCanBiet-BuiChat

 

Cộng sản là cái quái ǵ cóc cần biết, nhưng chắc chắn…

 

Sau cộng sản là sự sống chồng sự sống

Sau cộng sản là ngày dài vô tư không ngă rẽ

Sau cộng sản là ngẩng cao đầu

Sau cộng sản đi không trở lại

Sau cộng sản có người buồn bă không định hướng

Sau cộng sản là định mệnh

Sau cộng sản tạm thời chưa ai rơ

Sau cộng sản là cộng trừ nhân chia nhiều cấp độ

Sau cộng sản là em yêu tôi đâu cần chứng

Sau cộng sản là nhà xuất bản Giấy vụn quang vinh mười lăm năm

Sau cộng sản là niềm tin ơi chào mi

Sau cộng sản ánh sáng cởi mở

 

Khi đó chúng ta thoải mái làm người

 

Bùi Chát