CongSanLaQuaiGiTaCanBiet

 

Cộng sản là cái quái ǵ, ta rất cần biết

 

Sau cộng sản    sự sống chồng sự sống

Sau cộng sản    ngày dài vô tư không ngă rẽ

Sau cộng sản    ngẩng cao đầu

Sau cộng sản    đi không trở lại

Sau cộng sản    có người buồn bă không định hướng

Sau cộng sản    hết định mệnh

Sau cộng sản    tạm thời chưa ai rơ

Sau cộng sản    cộng trừ nhân chia nhiều cấp độ

Sau cộng sản    em yêu tôi đâu cần chứng

Sau cộng sản    nhà xuất bản Giấy vụn quang vinh mười lăm năm

Sau cộng sản    niềm tin ơi chào mi

Sau cộng sản    ánh sáng cởi mở

 

Sau cộng sản   

ta thoải mái làm người

––––––––––––––––––––

 

Cộng sản, trong bài thơ này, phải hiểu là Cộng sản Ziao Chỉ  !