Nam Dao giới thiệu

 

Nh văn Bi Ngọc Tấn.

Bi Ngọc Tấn

 

 

Thương  tiếc  anh, người  chăn kiến Bi Ngọc Tấn

Thăm lại nh t xưa

*

Phạm Tường Vn chuyện tr với Bi Ngọc Tấ : Người chăn kiến