BuiTrongLieuTab

Phạm Trọng Luật giới thiệu

 

 

Bùi Trọng Liễu

 

Về giáo dục

Kiểm lại một số ư kiến về việc học

Vài suy nghĩ về "công học" và  "tư học"

Về vai tṛ của Nhà nước trong giáo dục đại học

Về cách tổ chức đại học ngày nay

Mong Bộ trưởng quan tâm đến “cầu” và “cung”

Những vấn đề chưa được giải quyết thỏa đáng

Vài câu hỏi về chức danh giáo sư đại học