Phan Huy Đường présente

 

Phan Huy Đường présente – Phan Huy Đường giới thiệu

*

Au-delà des miroirs, les mots – Bên kia những mặt gương, ngôn từ

*

Quelques mots de l'auteur – Vài lời của tác giả

 

Caroline Vion

Écriture spéculaire – Viết ngược

Écriture spéculaire 1 – Viết ngược dạng 1

Écriture spéculaire 2 – Viết ngược dạng 2

Écriture spéculaire 3 – Viết ngược dạng 3

Écriture spéculaire, chiffre – Viết ngược số

 

 

Bốn chiều kích cơ bản của nghệ thuật viết ngược

Léonard de Vinci viết văn bản của ông dưới dạng "bóng do gương phản chiều" theo kiểu mang ký hiệu *. Xem "viết ngược dạng 2" bên đây.

Riêng tôi, lần đầu tiên trong đời mình, một cách dễ dàng và rất tự nhiên, tôi đã viết theo dang ¿. Đó là cách viết dưới dạng lộn ngược trong gương. Cho tới nay, tôi chưa biết có ai viết kiểu ấy. Xem "viết ngược dạng 1"

Văn bản do C. Vion viết