Phan Huy Đường

giới thiệu, prsente

 

 

Từ đi bn tay Iris

Des mains d'Iris

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

 

2015

 

 

 

12 2016

 

 

 

 

11 2016

 

 

 

10 2016

 

 

9 2016

 

 

 

 

 

8 2016

 

 

 

 

07 2016

 

 

06 2016

 

 

 

 

05 2016

 

 

 

 Vacances de printemps avec Mamie et Papi

04 2016

Nghỉ xun với ng b 

 

 

03 2016

 

 

 

 

 

02 2016

 

Connatre le corps humain

Tm hiểu thn thể con người

Kh thế ny đy

 

Suốt nửa năm trời

ngắm chu vẽ con người

ta mới thấm

Học lm người

kh lm sao

cần biết bao

 tri thức

tnh người

tr tuệ

cho khng

 

 

 

 

 

 

h h

 

 

 

 

 

 

 

01 2016