Mai Ninh giới thiệu

 

L Bi

Vết Cứa

Tưởng Tượng Khng C Ngn Ngữ

*

PHĐ

Sicle, Thế kỷ

pome de L Bi, in Posie 97,

Association Maison de la Posie, Paris, 1997.