LyDoi-Tab

 

Mai Ninh giới thiệu

 

Lý Đợi

 

 

 

 

 

Thơ Lý Đợi

 

Phan Huy Đường giới thiệu ké

Nxb Eva Tas Book, Canada

Nxb Giấy Vụn, Việt Nam