MiÍng giới thiệu

 

http://ivsquangngai.org/attachment.php?attachmentid=3456&d=1353543928

Ngũ Nghinh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thăm Ba Tơ, Quảng Ng„i