Nam Dao giới thiệu

Nam Dao giới thiệu

 

Cư sĩ Nguyên Giác

Phan Tấn Hải

 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Nhân Tông (1258 – 1308)

Đức Vua Sáng Tổ Một Ḍng Thiền

The King Who Founded A Zen School