PETRI GYRGY

 

NẾU SAU NY

 

Nếu sau ny bỏ lại em nơi đy

anh xin em, đừng sợ!

Từ nơi ấy anh chăm lo cho kết cục xuẩn ngu đừng chạm,

cho đm đen bất chợt đừng ging xuống đầu em.

 

Hy trồng nghe em- nhiều hoa trn mộ,

hoa păng-x, hoa tm, hoa chung,

khi những g rụng rơi- tiu hủy nốt từ anh,

bao đa hoa ấy sẽ đnh bại ci chết.

Nguyễn Hồng Nhung dịch từ nguyn bản tiếng Hungary

( Budapest. 2016. szeptember. 14)