PILINSZKY JÁNOS

BA BÀI THƠ

 

1.      ĐỌA ĐÀY

Cho dù chẳng có ǵ hiện tại

 vẫn tiếp tục nhịp đập thế gian

mạch vẫn dâng trào máu,

tay vẫn thắt nút, khóa đan

vẫn bật diêm và trải giường đêm.

 

2.      Tặng S. W.

Sau cùng anh vẫn nhận được ân sủng?

hay chỉ ở lại đơn độc vô cùng,

như một người đàn ông hôm qua-

hay như một chú bé, hôm nay-

tóm lại như những kẻ,

mà thế gian đối với họ,

chẳng là ǵ ngoài một bằng chứng  sự vật?

 

3.     THI CA

Đất không phải là đất

con số không phải là con số

chữ không phải là chữ

câu không phải là câu.

 

Thượng Đế là Thượng Đế

hoa là hoa

u nhọt là u nhọt

mùa đông là mùa đông.

 

Trại thu thập – khu vực đă quây

mang  h́nh thức mơ hồ không phân định.

 

NGUYỄN HỒNG NHUNG dịch từ nguyên bản tiếng Hungary

( Budapest. 2016. május 18.)