Pilinszky Jnos

TI Đ TỪNG YẾU ĐUỐI

Ti đ từng yếu đuối, từng t ỏi lm sao,

chỉ cn lại cht nhỏ nhoi,

ri mắt nhn theo Người tươi tỉnh.

Nguyễn Hồng Nhung dịch từ nguyn bản tiếng Hungary

( Bp. 2016. szept. 23)