SZAB LŐRINC:

SZAB LŐRINC:

 

HY ĐAU HƠN!

 

Ba đa hoa chụm lại thnh cnh đồng

v từ số khng thnh nỗi đau.

Thu vẫn chưa mang tới, d lũ n cn rm ran

trn dy điện

Em ở đu? cảnh vật lả kht thm, chy,

lặng cm linh hồn, kh cạn.

Đau nữa đi! Đau nữa! bao xấu xa chưa đủ

để v em ta nhậnhy đau hơn!

(Trong tập: Ảo ảnh-1953,1956)

 

Nguyễn Hồng Nhung dịch từ bản tiếng Hung

(Bp. 2011.10.01.)