CỔ TÍCH BẮT ĐẦU

 

Tuyết  rơi lúc không giờ đêm qua

sáng ra

 mênh mang trắng từ cửa sổ nhà ai

đến thánh đường nhà thờ Chúa.

 

Chuông ngân nga đổ dài bóng áo choàng linh mục

hàng nến trắng  rung rinh rọi mái đầu

thật thấp.

 

Từ đôi tay cầu nguyện trên cao

rải ân sủng vô h́nh….

                                                                 Nguyễn Hồng Nhung

                                                                 (Budapest. 2016. január 4.)