MỪNG NGY SINH

 

 

 

 

Hy nở đầy vườn anh những đa hồng b ẩn,

hy nặng trĩu cnh sai ma tri chn ước mong,

lng lng chiều tan, tay đan tay thư thả

ngước dịu dng, lấp lnh mắt sao

NGUYỄN HỒNG NHUNG (Budapest. 2015. mjus. 20.)