NguyenQuangTuyen

Thiên nhiên qua ánh mắt Nguyễn Quang Tuyến

 

Ao sen Hưng Yên

 

 

 

 

Sông Seine, Paris

 

©2004 Nguyễn Quang Tuyến