NTTaoMNNguoiDangYeu

THƠ NGUYỄN TRỌNG TẠO

(trch tập thơ Nương Thn)

 

Người Đang Yu

 

một khuya một mnh một tnh một mưa

đn đường lưa thưa em đi giao ma

 

cứ tưởng ấm rồi đất trời chuyển hạ

no ngờ ngy xa cn rt thng ba

 

anh bấm điện thọai em chưa tới nh

tiếng chung i ngại vọng hồi xt xa

 

anh đứng anh ngồi anh thương anh nhớ

anh ra anh vo nao nao mắt mở

 

đường xe gi thở ớ mưa di

mắt mnh ngi ngủ như l mắt ai

 

tiếng mo ku hoang ướt đầm mi ngi

hồn bỏ xc anh đi theo tiếng goi

 

tận đy đm khuya hồn gặp em về

m ln hơi ấm xiết gh đ m