NTTaoNDDiaHatBonMua

ĐĨA HT BỐN MA

 

 

thời gian quay trn đĩa ht

ly c ph ma xun

ma đng chưa uống cạn

 

thời gian quay trn đĩa ht

điếu thuốc l ma thu

ma h chưa chy hết

 

thời gian quay trn đĩa ht

nụ cười tươi một năm

nụ hn di một năm rưỡi

 

chiếc đĩa ht bốn ma quay

mặt ny sang mặt khc

năm ny sang năm khc

nồng nn da thịt tn hn

 

nhưng đấy chỉ l một đm

tri bn ngoi đĩa ht.

 

12.1990