NTTaoNDNguoiPhienDichChinhMinh

NGƯỜI PHIÊN DỊCH CHÍNH M̀NH

 

                                                Nhớ Trần Dần

 

Mưa rơi không cần phiên dịch

em làm sao phiên dịch đời anh

một khối đá câm

tạc thành ngôn ngữ

một đối thoại câm

thốt ra con chữ

 

anh phiên dịch chính anh người người lớp lớp

anh phiên dịch chân trời đồng nghĩa với người bay

em từ Huế

anh dịch: Nhân loại tím

giờ mồ anh hoa viếng thành núi lớn

hoa không cần phiên dịch phải không anh?

 

thi sĩ hỡi, bao giờ anh trở lại

cầm trên tay Mùa sạch mở từng trang!