NTTaoNDThoiGian1

 

 

THỜI GIAN 1

 

 

ngy bc tờ lịch

gin vo đời ti

ngy bc đời ti

nm vo đen đỏ

 

rồi thua xanh cỏ

rồi tc trắng vi

rồi thua ngọn gi

một trời rong chơi

 

vẫn bc vẫn gin

vẫn đầy vẫn vơi

cn ti ci li

ngy bc lun rồi

 

cn chi bc nữa?

hy bc hồn ti

ti thnh tờ lịch

bc sang Lun hồi...

 

Nguyn đn Qu Dậu