Một nguồn thơ

 giải thch một cu văn

 

Một độc giả hỏi ti tại sao bi Một nguồn thơ kết thc với cu  : "Hai khối thơ ny, thực tế, mnh với ta tuy hai m một !" Bi V khối nng thơ th cn đọc được t chữ nghĩa. Bi Nng thơ v khối th ton l chấm than, chẳng c nghĩa g cả !

Trả lời : v hai bi ấy chỉ l mặt tri v mặt phải của một thực-thể. Tập thơ Chữ ci bắt đầu bằng chữ T, kết thc bằng chữ H. TH, Từ Huy, Ti Hết. Vận dụng vi bước đầu của một thuật ton đơn giản, th tạo ra bi V khối nng thơ. Xo bỏ từ, thay thế k hiệu trắng bằng dấu than th tạo ra bức "tranh" Nng thơ v khối !

Nng thơ v khối l khng gian trống cần thiết cho sự hnh thnh của V khối nng thơ !

V khối nng thơ  mang lại cho khng gian thực những nghĩa n chưa hề c.

Khớp với thơ của tc giả, với nội dung bi Một nguồn thơ. Thế thi.

22-10-2006