Phan Huy Đường giới thiệu

 

Phan Huy Đường giới thiệu

 

Nguyễn Ước

 

 

 

 

 

REQUIEM – CẦU HỒN, Anna Akhmatova

Ru těnh lưu lạc

Thế mới kinh

 

Đọc Ru těnh lưu lạc của Nguyễn Ước (Nguyễn Hồng Nhung)