Nguyễn Văn Khoa giới thiệu

 

Tạ Văn Ti

 

 

 

 

 

 

NHN VỤ DSK : C SỐC VĂN HO GIỮA HAI NỀN DN CHỦ PHP-MỸ- Ba NV Khoa-bnh luận TVTi

 

Rất cm ơn ng Tạ Văn Ti đ gp kiến. NVKhoa