Chn Phương giới thiếu

 

Chn Phương giới thiếu

 

Tadeusz Rosewicsz

 

 

 

K  sống  st

Ci  chết  của  một  cng  dn  tốt

Lối  vo

Con  tu  ma