Trần Mộng Tú

Gii Mây Trôi

Mt mai tôi chết ri sao na
mây v
n bay và nước vn xuôi
cây xanh v
n c xanh màu măi
hay có thay màu nh
ư tóc tôi
      trái đ
t s trăm ngàn khác bit
      m
i ngày người l lm nh́n nhau
      chuy
ến xe thiên c lăn vô hướng
      v
hướng nào cũng chng c̣n tôi
Đ
a cháu năm xưa ri s ln
nói c
ười thông thái hay di kh
ng
ười đi bên cnh bng xương tht
hay t́nh nhân là con r
i rô bô
bàn tay n
m có truyn hơi m
hay m
t mnh nhôm bt tiếng cười
      M
t mai tôi chết ri sao na
      ng
ười có dn lên vi tri
      có ăn có u
ng toàn không khí
      mi
ng người có ngm gii mây trôi     
m
t đt ri chng c̣n ai
cũng ch
ng c̣n ai mơ thiên đường
ai cũng s
ng trên trăm năm tui
theo m
nh tinh hà bay muôn phương
      ng
ười s bay bay trong không gian
      ng
ười như mt đm la không tàn
      ng
ơ ngác hi ḿnh là ai nh
      ta trong tinh c
u hay áo quan.

(tmt - Tháng 10/31/2015 - Ngày l All Soul Day)