Trn Mng T

M, Con v Hoa Cc

Con v hoa cc vng

vo nghĩa trang thăm m

dưới nhng hng cy phong

c hai cng lng l

L phong i l phong

h nhng đi mi đỏ

m nhng đi mt vng

nghĩa trang thơm mi mt

Gi thu i gi thu

nghe rung hn hoa cc

con ci xung m bia

thng mười rưng rưng l

khng gian im lng qu

đất đang th phi khng

c con v hoa cc

cng đọc kinh th thm

con đốt mt nn nhang

nghe hn mnh chy đỏ

i tn tro nh nhoi

bay v đu theo gi

m đang thc hay ng

c nghe thu va sang

hoa cc v trước m

gi tn m du dng

M đ bước ra đy

ngi bn con mt lc

c con v hoa cc

cng được m cm tay.

tmt

Thng 10/14/2015