Ảnh căn cước ở Trại T Li

 

Phan Huy Đường giới thiệu

Hồi k Trần Văn Giu

Nguồn : http://www.diendan.org & http://www.viet-studies.info

 

Cn Đảo - 1935

Trại t T Li - 1940

ng b Trần Văn Giu - cuối đời

 

Một ước mơ khng ho (PHĐ)