Âm xanh xao

 

Lửa chài trong đáy mắt

Hồn bỗng

 chênh chao

Đoá quỳnh vừa kịp nở

Hương tỏa

         thơm ngọt ngào

Vỗ tay, nghe tiếng vỗ

âm vụn vỡ,

         xanh xao

Thôi này lửa đă tắt

Rượu cạn,  làm thế nào?

Ṿng tay ôm, một nửa

hụt một nửa hư  hao