SacVaKhong

nam dao

 

Sắc và Không

 

 

Đổ sắc vào không

mầu ch́m sâu

Hẫng bước

              t́nh

                     ven cuộc

 

Gió loăng cơn

               chiều chưa mưa,

 trói buộc

bước chân về

                chống chếnh một  v́ sao