MotBaiThuCuaCuNguyenDu

Một bài thơ của Cụ Nguyễn Du

 

Bất Mị

 

 

Bất mị thính hàn canh

Hàn canh bất khẳng tận

Quan sơn dẫn mộng trường

Châm chử thôi hàn cận

Phế táo tụ hà mô

Thâm đường xuất khưu dẫn

Ám tụng Vấn Thiên Chương

Thiên cao hà xứ vấn ?

 

 

ND  phóng dịch

 

Mất  ngủ

Lặng nghe trống cầm canh

Mất ngủ tiếng trống giồn

Đường xa, cơn  u  mộng

Chày nện vỡ  thinh không

Bếp hoang bầy ếch nhái

Cùng giun dế dọc ngang

Cắn răng hỏi trời đất

Lẽ  ǵ  măi  hỗn mang