nam dao

nam dao

 

Vệt Cát

   (1990-1995)

 

 

 

                           vệt cát nhăn, ngựa lồng, gió đuổi....

 

 

gieo vàng

 

Vàng bay từ thuở gieo vàng

Vàng gieo từ độ ngỡ ngàng bến yêu

Gieo vàng cho gió đăm chiêu

Vàng gieo, gieo cả tịch liêu lên đời.

 

Mùa kư ức

 

Sờ soạng

Vào chiều sẫm

Bàn tay nhớp nháp bùn

Hương mùa sen kư ức

Lắng vào.

Hồn rưng rưng

Những ngày không nắng  ấy

dài...

em ơi vô cùng.

 

 Đừng ở

 

Áo cởi cầu qua người chẳng đợi

Dối rằng không áo, gió không bay

Thôi thế, th́ thôi, đừng ở lại

hẹn ḥ chi với những bèo mây.

 

 

Chếnh choáng

 

người vẫy người đi, đêm sẫm tím

quơ tay đưa hoa trắng thuở nào

mặt nước nổi bọt bèo, cá lặn

quẫy đuôi làm chếnh choáng trăng sao