BietMeAmAnh

Biết, m, m ảnh

Ci g ta biết, khng m ảnh ta.

Ci g ta m, khng m ảnh ta. Nhn được, sờ được, l hết.

Ci g ta biết ta chưa biết, ta m m khng biết m g, ta thấy m khng thấy thật, ta sờ m khng m được, lc no cũng hư hư thực thực, ci đ m ảnh ta.

Biết v m đều l giết. Ngoi ra, khng lẽ ton chuyện ho ?

2011-07-23