Buồn – 2

Hàng tháng, nhận tin người chết, ta từng quen, thậm chí mến trọng.

Như họ, ta cũng đi thôi. Chẳng để lại ǵ ? 

Ta không buồn v́ phải chết.

Ta buồn v́ chưa làm được tất cả những ǵ ta muốn làm, đương nhiên cùng với người khác.

Có một phần, quả nhiên ta đă cùng người khác làm được.

C̣n một phần, ta đành công nhận : hăo, không phải không thể làm được nhưng v́ chưa đến lúc.

Như t́nh yêu ấy. Ta yêu em đến mấy, nhẫn nhục đến mấy, bào ṃn phong cách sống của ta đến mấy, cũng không bao giờ biến thành người em muốn . Đành vậy. '"Tự nhiên" thôi.

Ta sẽ không chết cô đơn. Ta ắt chết cô độc.

2016-07-30