CaiChetBatDauTheNayChang

 

Ci chết bắt đầu thế ny chăng  ?

 

Ở Php, năm cũ đang qua, năm mới đang tới.

Ta th chẳng mới cũ g cả. Vừa qu cũ, vừa qu mới.

C lẽ ta sẽ đi như vậy. Ci chết bắt đầu thế ny chăng ?

H h

2010-01-01