CaiLuoiKhongXuong

 

Cái lưỡi không xương

 

Cái lưỡi không xương nghĩa là : ngôn ngữ thông thường muôn đường ngh́n nẻo, muốn nói ǵ th́ nói, muốn chứng minh ǵ cũng được.

V́ thế nhà văn nên hà tiện ngôn từ.

 

2008-04-07