CaiNhau

Ci nhau

Hiện nay, chỉ trong khoa học người ta mới biết tranh luận với nhau cho tới lc (tạm thời) ng ngũ : điều ny đng, điều nọ sai, chưa thể khẳng định đng-sai. Ng ngũ rồi, người "thắng" người "thua" đều hả dạ, qu trọng nhau : họ đ được cho nhau những điều đng cho, đng nhận.

Khng biết đến bao giờ trong lnh vực khc của kiếp nhn sinh người ta mới biết "ci nhau" như vậy ? Cũng chẳng cần để khẳng định đng sai. Chỉ để hiểu cạn của nhau thi. Chẳng mấy ai c thời giờ cho ai điều ấy.

2008-08-12