CamThu

 

Căm th

 

Căm th su sắc nhất, đau nhất, l căm th của sự bất lực.

Chỉ cn ba con đường :

1/ Hủy hoại thi, tất cả v chnh mnh.

2/ Xy dựng thi, thường ho.

3/ Hủy hoại điều cần phải hủy hoại v xy dựng điều c thể xy đựng được, hm nay. Hm nay. Thế thi. Chn thật.

2009-04-09