ChanHungGiaoDuc

 

Chấn hưng giáo dục

(http://www.diendan.org/viet-nam/nguyen-tien-dung-cot-loi-la-chan-hung-giao-duc/)

Bài này lư thú.

Tuy không explicite, điều sau đúng (ư của tác giả, xin coi bài trên, và ư riêng tôi, mấy lời này) :

a/ muốn chấn hưng môn toán, phải chấn hưng ngành giáo dục.

b/ chấn hưng ngành giáo dục, chưa chắc chấn hưng được môn toán.

c/ toán mà không được chấn hưng, chấn hưng ngành giáo dục chẳng thể đi xa được : trẻ con phải bắt đầu học nói, đọc, viết học đếm th́ mới khá được. Nhưng đếm, suy cho cùng, là vấn đề nan giải !

C̣n vấn đề nhức nhói này : muốn chấn hưng bất cứ ǵ, trước hết phải chấn hưng đạo (con đường) làm người. V́ trong sinh-giới chỉ con người mới biết đọc, biết viết và biết đếm thôi ! Trong lĩnh vực này, toán và khoa-học mang lại một giá trị không thể thiếu được : thực thà, không dối trá nhau. Quư lắm. Nhưng đủ chăng ?

2010-09-16