Chet

 

Chết

 

Hôm nay ta tự-nhiên chết là chuyện b́nh thường, chẳng có ǵ phải thắc mắc. Làm sao khác được ?

Nhưng nếu ta c̣n một điều ǵ đáng nói mà chưa nói được nên lời, ta chưa đành chết.

Ngoài ra, hè hè…

2009-10-04