Chết đi

Con người chết đi, để lại ǵ ở đời, ngoài hậu quả của những hành động của ḿnh ?

Tác phẩm nghệ thuật và lời nói.

Tác phẩm nghệ thuật, chẳng mấy ai sáng tác được.

Lời nói, ai cũng có thể, có quyền và, đôi khi, nên phát ngôn.

Làm người chính là tự dành cho ḿnh quyền và khả năng phát ngôn ấy.

2013-09-27