Chết là hết

Chết là hết. Với ta, đúng thế. Vậy, tới chết, nên sống cho ra hồn. Hồn ấy có ǵ đáng tồn tại th́ đă hay sẽ hoà tan trong hồn người khác. Bằng tiếng Việt hay tiếng Pháp. Dù chỉ ở dạng mơ hồ nhất của chữ nghĩa.

Nói rằng văn có hồn quả không ngoa. Ở con người, vĩnh cửu chỉ thế thôi.

2012-12-28