ChoNhanTrongThoVanDichThuat

 

Cho-Nhận trong thơ văn, dịch thuật

 

Trong thơ văn, dịch thuật, ḿnh cứ viết, cứ dịch như ḿnh cảm. Ai không cảm được, thiệt cho người ấy, thế thôi.

Ai làm được ǵ, mang lại được ǵ cho người khác, cứ làm, chỉ có thể "được", không thể "mất" bất cứ ǵ v́ trong quan-hệ này với người đời chỉ có thể cho hay không cho thôi. Ai muốn nhận th́ nhận, ai biết nhận tới đâu, nhận tới đó. Thế thôi.

 

2008-05-17