Chữ nghĩa – 5

Ở đời, không ǵ khiến ta ngờ vực hơn chữ nghĩa.

Ngay chữ nghĩa của chính ta, ta cũng chỉ tin một nửa thôi.

2015-05-22