Chữ nghĩa ở ta

Ta không biết v́ sao, từ rất sớm, ta mê muội chữ nghĩa. Chữ nghĩa đă đày đoạ đời ta.

May thay ? Ta nên người xuyên qua hai thứ tiếng rất khác nhau, bị đày đoạ theo hai kiểu khác nhau. Tiếng Việt đày đoạ ta ở t́nh cảm. Tiếng Pháp đày đoạ ta ở lư trí. Hai sự đày đoạ đó không thể thống nhất với nhau được. Do đó, hai sự mê muội ấy không thể thống nhất với nhau được.

Để tồn tại, ta phải vượt cả hai.

Chẳng dễ chịu tí nào. Nhưng có lẽ may mắn.

 

2017-07-01