Chủ nghĩa và nghệ thuật

Chủ nghĩa nào rồi cũng toi thôi. V́ nó chỉ là suy luận h́nh thức thôi. Tán mà…

Nhưng tác phẩm nghệ thuật đích thực sẽ c̣n lại ở đời, trong tâm hồn độc giả.

Ngày nay, c̣n mấy ai quan tâm tới mỹ  học của trường phái biểu tượng ? 

Nhưng câu thơ này, đă đọc, thật khó quên : 

Chỉ thấy mưa bay trên màu cờ đỏ

Hè hè.

2016-10-20