Chủ quan – khách quan

 

Chủ quan – khách quan – 1

 

Không hiểu v́ sao nhiều người Việt ta mắc một bệnh : tuyệt đối tin vào "khoa học" trong bất cứ lĩnh vực nào của kiến thức và tư duy, nhất là khoa học Mac-Lenin ! Ta lại tin như để rằng khoa học là khách quan và khách quan là những ǵ bản thân ta đă chứng kiến, tai nghe mắt thấy.

Từ đó, có suy luận này : Tôi ở tại trận, chính tôi đă thấy, đă nghe,  đă biết, e tutti quanti… Các anh chị ở xa tắt mù tít, có thấy ǵ, nghe ǵ, biết ǵ mà tưởng tượng rằng ḿnh hiểu biết, mà dám có ư kiến trên những chuyện ấy.

Đây là một nghiệm sinh buồn của tôi trong quan hệ của tôi với "đồng bào", trong nước, ngoài nước, đủ thứ khuynh hướng. Với tất cả, tôi là kẻ đứng ngoài, không thể biết được, hiểu được. Đành vậy. Hè hè…

2011-09-27