ChuyenTeuThucDan

 

Chuyện tếu thực dân

Một nàng bạn Phi Luật Tân bảo ta : ở thuộc địa của họ, người Tây Ban Nha mang lại tôn giáo, người Anh mang lại tiếng Anh, người Pháp mang lại văn hoá.

Thế th́ người Pháp đă mang lại mầm mống cách mạng giải phóng dân tộc ắt tiêu diệt chủ nghĩa thực dân của nó !

Hè hè…

2010-08-15